Inspecteur scolaire 18e arrondissement

Inspection scolaire francophone du 18e arrondissement

Monsieur Serge Büttiker

Coordonées officielles sous: 

https://www.schulaufsicht.bkd.be.ch/fr/start/ueber-uns/regionales-schulinspektorat-biel-berner-jura.html